• White Facebook Icon

Firma Peter Kollárik – KOLLT ručí za kvalitu výrobkov ktoré ponúka.
Celofán, BOPP fólie a výrobky z nich, vrecká, kornúty,hárky, cukráranské prírezy rolky vyrobené spĺňajú hygienické požiadavky pre priamy styk s potravinami, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Predajca fólie vyhlasuje, že

Uvedený výrobky spĺňajú hygienické požiadavky pre priamy styk s potravinami, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva piata hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Smernica 93/10/EES z 15. marca 1993 týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie z regenerovanej celulózy určených na styk s potravinami.

Smernica Komisie 2004/14/EES z 29. januára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/10/EES týkajúca sa materiálov a predmetov vyrobených z fólie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Vyhlásenie je vydané na základe testovania.

v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – Národné referenčne centrum pre predmety bežného používania a obalové materiály v Poprade.

Firma Peter Kollárik – KOLLT
Je zapísaný do REGISTRA POVINNÝCH OSÔB
podľa § 9 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov